Cgv


Algemene verkoopsvoorwaarden - Coffee Box

For your information and a good use of the website, we strongly recommend that you download, print and maintain the general conditions of sale. Click here

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij van de aangeboden dienst wenst af te zien zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op het sluiten van deze dienstenovereenkomst.

 

1. Doel

In deze Algemene Voorwaarden worden zowel de eisen en de voorwaarden voor de levering van de abonnementsdienst die op de website www.my-coffeebox.be (hierna respectievelijk: “de Dienst” en “de Website”) wordt aangeboden, als de rechten en de verplichtingen van de partijen in dat kader omschreven.

De Dienst bestaat uit de maandelijkse levering van een koffertje met het thema koffie (hierna: “het Product”) aan de abonnee die zich hiervoor inschrijft (hierna: “de Abonnee”) tegen een vaste maandelijkse abonnementsprijs.

De consument kan deze algemene voorwaarden op elk moment via een rechtstreekse link op de homepagina van de Website raadplegen en afdrukken.

2. Wie zijn we?


Echter, zowel de inhoud als de wijzigingen op de website zijn de verantwoordelijkheid van de onderneming VERTIGO.NET LTD, Morgan & Morgan Building, Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Registration number 1639352

E-mail - contact / klantendienst: contact@my-coffeebox.be

E-mail - klantendienst - leveringen: klanten@my-coffeebox.be

Het bedrijf Eviano Digital SL treedt op als een intermediaire dienstverlener.

3. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

De Abonnee verklaart dat hij over de volledige rechtsbekwaamheid beschikt die hem in staat stelt deze algemene voorwaarden na te leven. Hij aanvaardt deze door een vakje op het inschrijvingsformulier aan te kruisen. Hij dient deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. Elke aanvaarding onder voorbehoud wordt als onbestaande beschouwd. De Abonnee die deze algemene voorwaarden niet wil naleven, dient zich niet op de Dienst abonneren. Hij bevestigt eveneens op zijn eer dat hij meerderjarig en aansprakelijk is volgens de wetten die in zijn land van kracht zijn.

4. De toegang tot de website

De Abonnee is als enige verantwoordelijk voor de installatie van de informatica- en telecommunicatiemiddelen waardoor hij zich toegang tot de Website kan verschaffen.

Hij betaalt zelf de telecommunicatiekosten tijdens de toegang tot het internet en het gebruik van de Website.

5. De Website en de Dienst exclusief aan particulieren voorbehouden

De Website en de Dienst richten zich uitsluitend tot particulieren en niet tot professionals, een term waarmee elke natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt aangeduid die niet toevallig een bezoldigde activiteit in alle sectoren van de nijverheid en de handel uitoefent.

6. Kenmerken van de Dienst en de Producten

De Producten zijn doosjes die verscheidene voedingsmiddelen, zoals koffiecapsules, zoetigheden, en een boekje bevatten.

De foto’s en de beschrijvingen van de Producten die op de website staan zijn zo nauwkeurig mogelijk. Coffee Box is enkel aansprakelijk voor wat er aangeduid wordt.

De Dienst stelt de Abonnee in staat maandelijks een Coffee Box te ontvangen, indien de prijs van de Dienst overeenkomstig artikel 9 naar behoren ontvangen is.

De Producten die naar de Abonnee worden verzonden worden op de website www.my-coffeebox.be geselecteerd waar erop gelet wordt dat de Abonne geen twee keer hetzelfde Product ontvangt.

7. Toegang tot de Dienst

Teneinde zich toegang tot de Dienst te verschaffen moet men zich voor een abonnement overeenkomstig artikel 8 inschrijven en de prijs overeenkomstig artikel 9 betalen.

8. Inschrijving voor de Dienst

a. Inschrijvingsformulier voor de Dienst

- Teneinde zich voor de Dienst te abonneren moet de Abonnee het daarvoor voorziene formulier op de Website invullen door alle velden te vervolledigen die allemaal verplicht in te vullen zijn behalve dat van het gsm-nummer. Elke onvolledige inschrijving kan een slechte dienstverlening tot gevolg hebben.

- De Abonnee verzekert dat alle informatie die hij in het formulier geeft waar, up-to-date, oprecht en niet bedrieglijk is.

- In geval van wijzigingen (in het bijzonder: adreswijziging) verbindt hij zich ertoe Coffee Box in te lichten op het adres dat in artikel 2 vermeld wordt.

- De Abonnee wordt ingelicht over en aanvaardt het feit dat de informatie die ingewonnen wordt om zijn Account aan te maken of up te daten gelden als bewijs van identiteit. De informatie die de Abonnee invoert verbindt hem zodra de gegevens gevalideerd zijn. Coffee Box heeft het recht te controleren of de gegevens die de Abonnee levert waar zijn.

- Slechts een inschrijving per persoon (dezelfde naam, dezelfde voornaam, hetzelfde adres, hetzelfde Paypaladres, hetzelfde IP adres en dezelfde kredietkaartnummer) is toegestaan. Meerdere familielieden mogen zich tot onze Dienst abonneren maar er mag maar een enkel gezinslid van de 1 euro welkomstaanbod genieten.

- Na zijn inschrijving en de vereffening van de prijs van de dienst overeenkomstig artikel 9 ontvangt de Abonnee een e-mail ter bevestiging van zijn inschrijving.

b. De Coffee Box

- Binnen de 3 tot 4 weken na zijn inschrijving ontvangt de Abonnee zijn eerste Coffee Box waarvan de kenmerken op de website op de datum van zijn inschrijving beschreven worden.

 

c. Speciaal aanbod “Coffee Box voor 1€”

- Door middel van het speciale aanbod “Coffee Box voor 1€” kan een Niet-geabonneerde zich voor de dienst inschrijven volgens de voorwaarden die in artikel 9 bepaald worden en waar meer uitleg over de prijs en de betalingsvoorwaarden gegeven wordt. Op die manier kan de Niet-geabonneerde profiteren van een speciaal aanbod op de prijs van zijn eerste Coffee Box.

d. Aanvang van de Dienst

- De Dienst begint 72 uur die volgen op de e-mail ter bevestiging van de inschrijving van de Abonnee.

9. Prijs en betalingsvoorwaarden

a. Prijs

- De maandelijkse prijs van de Dienst bedraagt 29,90 (incl. btw), dat bedrag komt overeen met het maandelijkse abonnement en de leveringskosten van het Product zijn inbegrepen.

b. Betalingsvoorwaarden

- Het bedrag kan uitsluitend door middel van een bankkaart vereffend worden. Daarna wordt het maandelijkse bedrag van de Dienst automatisch van de Rekening van de Abonnee gedebiteerd.

Het maandelijkse bedrag van de Dienst wordt gedebiteerd door het bedrijf Be2Bill dat veilige betalingsoplossingen op het internet biedt en waaraan Coffee Box de uitvoering van de betaling uitbesteedt en dat als enige de bankgegevens van de Abonnee daarvoor bijhoudt.

- Coffee Box bewaart zelf geen bankgegevens.

- Het abonnement word tussen de 1e en 31ste van elke maand gefactureerd.

- De Abonnee verzekert Coffee Box dat hij over de nodige toestemmingen beschikt om het bedrag van de Dienst volgens de voorwaarden voorzien in dit artikel te vereffenen.

Hij treft de vereiste maatregelen zodat het maandelijkse bedrag van de Dienst kan gedebiteerd worden. 

- Coffee Box behoudt zich het recht de levering van het Product op te schorten of te annuleren en/of het abonnement van de Abonnee op te zeggen, indien hij zou verzaken aan de betaling van eender welk verschuldigd bedrag, in geval van betalingsincident of in geval van fraude of poging tot fraude aangaande het gebruik van de Dienst.

De betaaloplossing Comfort : Om gebruikers in te laten profiteren van een eenvoudige betaling hebben we gesplitste betaling als optie ingesteld. Deze betaaloplossing wordt automatisch geactiveerd na een weigering van autorisatieverzoek of collectie door de bank van de gebruiker. Het is gratisHet bestaat uit het automatisch debiteren van de maandelijkse betaling van het abonnement in twee of meer transacties.

10. Levering

De bestelde doosjes worden op het leveringsadres geleverd dat door de Abonnee tijdens zijn inschrijving is opgegeven.

De leveringen worden per post verstuurd binnen een termijn van 3 tot 4 weken nadat het maandelijkse bedrag van de Dienst zoals vermeld in artikel 9 gedebiteerd is.

In geval van vertraging van meer dan zeven dagen die niet door overmacht of door eender welke vreemde oorzaak gerechtvaardigd kan worden, of indien de levering meer dan dertig dagen duurt te rekenen vanaf de datum waarop het maandelijkse bedrag van de Dienst werd gedebiteerd, kan de Abonnee de Dienst van de betrokken maand opzeggen door een aangetekende brief met verzoek tot ontvangstbevestiging naar het adres te verzenden dat in artikel 2 wordt vermeld en binnen de dertig dagen een vergoeding ontvangen die met het volledige maandelijkse bedrag overeenkomt, met uitzondering van elke andere vergoeding.

De opzegging van de Dienst voor een bepaalde maand leidt niet tot de automatische uitschrijving van de Abonnee waarvoor een uitdrukkelijke wilsuiting van de Abonnee vereist is, volgens de voorwaarden die in artikel 12 voorzien zijn.

De Abonnee die het bestelde Product niet binnen de termijn ontvangt die in dit artikel voorzien is, kan Coffee Box erover inlichten via de dgegevens die in artikel 2 vermeld worden of per e-mail: klanten@my-coffeebox.be zodat Coffee Box elke geschikte maatregel kan treffen om het verloren Product op te sporen en nadat het verlies ervan bevestigd is, het Product opnieuw naar de Abonnee kan versturen.

11. Duur van de Dienst

Men schrijft zich voor een onbepaalde duur voor de Dienst in.

12. Einde van de Dienst

a. Op het initiatief van de Abonnee (uitschrijving)

- De Abonnee kan op elk moment zijn inschrijving voor de Dienst beëindigen.

Hij kan zich online uitschrijven op de beveiligde website van Coffee Box via het adres https://www.my-coffeebox.be/, rubriek Persoonlijke Ledenpagina/Uitschrijven.

De Abonnee moet zich eerst met zijn gebruikersnaam en wachtwoord identificeren: wij versturen het wachtwoord bij de eerste aanmelding of ingeval de Abonnee zijn wachtwoord vergeet. Daarna komt hij op zijn account in de klantenruimte terecht waar hij toegang heeft tot al zijn abonnementen die bij Coffee Box lopen en kan zich voor de dienst uitschrijven. Hij ontvangt zo snel mogelijk een e-mail ter bevestiging van zijn uitschrijving.

Indien de Abonnee zich uitschrijft terwijl het maandelijkse bedrag van de Dienst gedebiteerd wordt of nadat het gedebiteerd is, zal het Product dat met dat bedrag overeenkomt naar hem worden opgestuurd en zal zijn uitschrijving pas in de maand daarop beginnen.

Hoe dan ook behoudt de Abonnee zich het recht het Product naar Coffee Box terug te sturen volgens de voorwaarden die in artikel 13 zijn bepaald.

b. Op het initiatief van Coffee Box

- Coffee Box behoudt zich het recht de Dienst op elk ogenblik op te schorten, indien de Abonnee deze Algemene Voorwaarden, artikel 9 in het bijzonder, niet naleeft.

- Coffee Box kan eveneens ermee ophouden de Dienst aan te bieden. De Abonnee zal daarvan met elk passend middel op de hoogte gebracht worden.

13. Herroepingsrecht

De Abonnee beschikt over het recht om van de aankoop af te zien zoals aan het begin van deze algemene voorwaarden overeenkomstig artikel 46,§ 1er, 1° en 2° van de Belgische wet van 6 april 2010 herinnerd en uitgesproken wordt;

Hij kan dat recht uitoefenen voor elk van de Producten die hij maandelijks ontvangt binnen een termijn van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de datum waarop de Abonnee het bewuste Product ontvangen heeft door het naar Coffee Box op het postadres Eviano Digital, Calle Diputacions 256, 08007 Barcelona, zonder dat hij daarbij een motief moet opgeven of een boete moet betalen, behalve de terugzendkosten.

Het Product moet volstrekt naar Coffee Box teruggezonden worden:

(i) in de originele, onbeschadigde verpakking : alle afsluitetiketten en sleevers op de producten in het koffertje moeten intact zijn.

(ii) De maandelijkse prijs van de Dienst die met het teruggezonden Product overeenkomt wordt zo snel mogelijk en ten laatste binnen de dertig dagen die volgen op de herroepingsdatum aan de Abonnee terugbetaald.

De uitoefening van het herroepingsrecht voor een of verscheidene Producten leidt niet tot de automatische uitschrijving van de Abonnee waarvoor een uitdrukkelijke wilsuiting van de Abonnee vereist is, volgens de voorwaarden die in artikel 12 voorzien zijn.

14. Waarborgen

De Abonnee geniet van alle wettelijke waarborgen op niet-conformiteit alsook op de verborgen gebreken van het verkochte goed.

Indien de Abonnee vaststelt dat het aan hem geleverde Product een gebrek, een gebrek aan conformiteit vertoont of beschadigd is, kan hij het naar Coffee Box volgens de voorwaarden die hierna beschreven worden terugzenden.

De Abonnee dient de klantendienst van Coffee Box via e-mail op het adres voor de klanten contacteren, waarbij hij meer uitleg over de aard van het gebrek, van de niet-conformiteit of van de vastgestelde schade geeft.

Coffee Box zal hem dan inlichten of het nodig is het Product terug te zenden of niet.

Het Product dient volstrekt in de originele verpakking naar Coffee Box teruggezonden worden.

Coffee Box zal de vereiste controle uitvoeren en overgaan tot de herstelling of de vervanging van het Product.

Indien het onmogelijk is het Product te herstellen of te vervangen, behoudt Coffee Box zich het recht een ander Product met vergelijkbare waarde naar de Abonnee te verzenden, waarbij de Abonnee van het herroepingsrecht voorzien in artikel 13 voor dat andere Product geniet.


15. Aansprakelijkheid

         a. Coffee Box verleent zich ertoe regelmatig tot controles over te gaan om de werking en de toegankelijkheid van de Website na te gaan. Daarom kan het bedrijf de toegang tot die websites tijdelijk onderbreken om die te onderhouden. Om dezelfde reden is Coffee Box niet aansprakelijk voor het feit dat de toegang tot die websites tijdelijk moeizaam verloopt of onmogelijk is wegens omstandigheden die buiten de wil van het bedrijf om of door overmacht gebeuren, of die aan een slechte internetverbinding te wijten zijn, waarbij de Abonnee op de hoogte is van de complexiteit van de internetverbindingen wereldwijd en van het groot aantal internetgebruikers op piekmomenten.

b. Coffee Box kan overigens niet aansprakelijk gehouden worden voor de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van het contract door overmacht of door moeilijkheden of gehele of gedeeltelijke stakingen bij postdiensten en transport- of communicatiemiddelen.

c. Coffee Box garandeert niet dat de Dienst aan de specifieke behoeften en verwachtingen van de Abonnee voldoet omdat de Dienst standaard is en in geen geval voor hem alleen volgens zijn wensen bedoeld is.

16. Intellectuele eigendom

Het systeem, het programma, de structuur, de infrastructuur, het gegevensbestand en de inhoud (teksten, afbeeldingen, displays, muziek, logo’s, merknamen, enz. …) die door Coffee Box in het kader van de Dienst worden uitgebaat worden door alle intellectuele eigendomsrechten die van kracht zijn beschermd. Al het demonteren, discompileren, decoderen, opvragen, hergebruiken, kopiëren en meer in het algemeen al het reproduceren, weergeven, verspreiden en gebruiken van eender welk van deze elementen, volledig of gedeeltelijk, zonder de toestemming van Coffee Box, is strikt verboden en kan het voorwerp van gerechtelijke vervolging uitmaken.

17. Persoons- en bankgegevens

De Abonnee heeft recht op verweer, toegang, rechtzetting of verwijdering van alle persoonlijke gegevens en bankgegevens die hem betreffen en die door Coffee Box bij het gebruik van de Dienst verzameld zijn. Elke Abonnee kan dat recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar het adres: persoonlijkegegevens@my-coffeebox.be.

Coffee Box informeert de Abonnee dat zijn persoonlijke gegevens door de Vennootschap of haar partners kunnen worden gebruikt om commerciële informatie te verzenden.

Recht op toegang tot fiches en persoonlijke gegevens

Bij de inschrijving van de Abonnee-Lid is de Vennootschap verplicht persoonlijke gegevens van de genoemde Abonnee (vb. telefoonnummer, postadres, …) te verzamelen. de Vennootschap verzamelt deze gegevens enkel voor de personen die er uiteindelijk voor gekozen hebben van het proefaanbod en bijgevolg van het abonnement Premium op Shopping-Deal te profiteren.

De Vennootschap verzamelt deze gegevens niet alleen om de bestelling naar de Abonnee te kunnen verzenden, maar ook om de Dienstverlening ten opzichte van de klanten te verbeteren of om nieuwsbrieven over zijn Diensten naar de Abonnees te sturen.

Wanneer de Abonnee de Diensten van de Vennootschap gebruikt, stemt hij ermee in dat zijn gegevens verwerkt worden. De Abonnee kan op zijn gsm of per e-mail commerciële aanbiedingen van de Vennootschap en/of diens partners ontvangen.

Overeenkomstig de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 (De Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) is de Abonnee gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te laten verbeteren (artikel 12, § 1er). De Abonnee is tevens gerechtigd kosteloos de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens te bekomen die gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard. Teneinde dit recht uit te oefenen stuurt de Abonnee een gedateerd en getekend verzoek naar de verantwoordelijke van de verwerking door een e-mail te sturen naar het adres: persoonlijkegegevens@my-coffeebox.be.

De persoonsgegevens waarvan hierboven sprake is maken het voorwerp uit van een verklaring aan de Privacycommissie. De Abonnee kan de website van de Privacycommissie op www.privacycommission.be bezoeken.

Cookies

We lichten de Abonnee in dat tijdens zijn bezoeken aan de Website coffeebox.be zich een of meerdere cookies automatisch op zijn computer kunnen installeren. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de Abonnee wordt opgeslagen. Dat bestand kan de Abonnee niet nominatief herkennen, maar slaat bepaalde inlichtingen over diens surfgedrag (geraadpleegde pagina’s, de datum en het uur van de raadpleging, IP-adres, enz. …) op. De verzamelde gegevens worden gebruikt om statistieken te creëren. Die gegevens worden niet aan derden gegeven, maar in geval van wederrechtelijke gedragingen op de Website of van een vraag van een gerechtelijke overheid worden deze gegevens mogelijk aan Justitie meegedeeld.

Elke Abonnee kan zich tegen de registratie van “cookies” verzetten door zijn browser te configureren. Over het algemeen worden cookies gedeactiveerd in de opties van het gebruikte software. Voor meer inlichtingen wordt de Abonnee verzocht de hulp die door zijn browser wordt geboden te raadplegen:

  1. Indien u Internet Explorer gebruikt: klik hier
  2. Indien u Firefox gebruikt: klik hier
  3. Indien u Safari gebruikt: klik hier
  4. Indien u Google Chrome gebruikt: klik hier

Aanpassingen van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden kunnen aangepast worden. In geval van aanpassingen zal de Abonnee per e-mail op het door hem geleverde adres verwittigd worden, ten minste 15 dagen voordat de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden. Zodoende kan hij zijn abonnement beëindigen volgens de voorwaarden voorzien in het artikel “Opzegging”, indien hij niet akkoord gaat met de nieuwe Voorwaarden.

De opzegging van de Dienst door de Abonnee begint vanaf het einde van de lopende periode en geeft geen aanleiding tot een terugbetaling voor de lopende maand.

18. Verboden gedragingen

Zijn strikt verboden:

(i) elke gedrag dat de continuïteit van de Dienst onderbreekt, opschort, vertraagt of verhindert,

(ii) elke inbraak of elke inbraakpoging in de systemen van Coffee Box,

(iii) elke misleiding van de systeemmiddelen van de Website,

(iv) elke handeling die een disproportionele last voor de infrastructuur van de website betekent,

(v) elke schending van de veiligheids- en authenticatiemaatregelen,

(vi) elke daad die de financiële, commerciële of morele rechten en belangen van Coffee Box of van de gebruikers van de Website schaadt en uiteindelijk meer in het algemeen,

(vii) elke niet-naleving van deze algemene voorwaarden.

In geval van niet-naleving van een van de bepalingen van deze paragraaf of meer in het algemeen in geval van inbreuken op de wetten en de reglementen behoudt Coffee Box zich het recht alle passende maatregelen te treffen en elke rechtsprocedure in te stellen.

19. Reclame

Op elke pagina van de Website kan Coffee Box reclame- of promotieboodschappen plaatsen in een vorm en volgens de voorwaarden waarover alleen Coffee Box oordeelt. Meer in het algemeen verklaart de Abonnee dat hij ingelicht is over het feit dat Coffee Box eender welke promotionele of publicitaire inhoud op de Website kan verspreiden.

20. Aanpassingen

Op elk moment kan Coffee Box deze algemene voorwaarden aanpassen. In dat geval zijn de voorwaarden die op de datum van de inschrijving van de Abonnee in voege waren van toepassing. De Abonnee wordt aangeraden een kopie van de algemene voorwaarden die op het ogenblik van zijn inschrijving van kracht waren te bewaren.

21. Wet van toepassing en rechtspraak

Deze algemene voorwaarden zijn aan de Belgische wet onderworpen, aan de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010 in het bijzonder.

Wat de geschillen tussen de Vennootschap en het Lid betreft, aangaande de Dienst, wordt het Lid verzocht, zonder enige verplichting voor hem, het geschil in der minne proberen te regelen vooraleer een rechtszaak aan te spannen door zo snel mogelijk contact op te nemen met de Klantendienst van Coffee Box via het volgende e-mailadres: klanten@my-coffeebox.be

 

Het Lid wordt ingelicht over het feit dat de minnelijke zoektocht naar een oplossing hem niet belet in rechte op te treden.

22. Invoegetreding

Deze algemene voorwaarden zijn op 01 april 2014 in voege getreden.